Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SISTEMA OKVIRNI.SI

Verzija 1.0

z dne 10.05.2012

 

A. UVODNE DOLOČBE

1. člen

 

(1) Ti splošni pogoji so sestavni del dogovora o uporabi informacijskega sistema okvirni.si (v nadaljevanju IS) ter vseh njegovih podsistemov. IS je last družbe Praetor d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju skrbnik IS). Skrbnik IS v celoti razpolaga z IS in daje uporabnikom po vsakokratni veljavni tarifi na voljo IS (licenco za uporabo) pod pogoji, določeni v teh splošnih pogojih uporabe, skladno z navodili za uporabo sistema ter morebitnih dogovorih, sklenjenih z uporabniki sistema. Splošni pogoji veljajo za vse stranke, ki na kakršenkoli način uporabljajo IS.

(2) Stranke (v nadaljevanju uporabniki) se zavezujejo IS uporabljati izključno za namen, za katerega je bil vzpostavljen ter zgolj na način, ki je predviden. Kakršenkoli poskus ali (upo)raba IS v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe oziroma poskus ali zloraba IS ima lahko za posledico izključitev uporabnika iz sistema oziroma prepoved uporabe IS. V primeru izvedbe povpraševanja preko IS kot dela postopka oddaje javnega naročila ima lahko navedeno ravnanje za posledico zavrnitev ponudbe takega ponudnika ali prekinitev pogodbe o nudenju storitve sistema, če gre za ravnanje na strani naročnika. Tovrsten poskus ali zloraba s strani uporabnika ali tretje osebe se lahko obravnava tudi kot kaznivo dejanje.

(3) IS, njegovi podsistemi in vsi njegovi integralni deli so avtorsko delo, zaščiteno z veljavno zakonodajo na področju avtorskih pravic in mednarodnimi dogovori o avtorskih pravicah, kot tudi s predpisi s področja varovanja intelektualne lastnine, ter last nosilca materialnih avtorskih pravic (skrbnika IS). IS ali njegov del se ne sme uporabljati mimo določb teh splošnih pogojev uporabe. Uporaba IS mimo teh splošnih pogojev uporabe pomeni kršitev avtorskih pravic in kot taka povzroči kršiteljevo odgovornost v skladu z veljavnimi predpisi.

 

DOMNEVA POZNAVANJA SPLOŠNIH POGOJEV

2. člen

 

(1) Ti splošni pogoji so javno objavljeni na spletnih straneh IS na naslovu: http://www.okvirni.si (področje Splošni pogoji uporabe). Poleg tega se bo na njih izrecno ali posredno z navedbo uporabe IS sklicevalo vsako povpraševanje, zbiranje ponudb, javni razpis ali drugo povabilo k predložitvi ponudb, katerega namen bo uporabiti ta IS. Zato se šteje, da so stranki, ki uporablja, je povabljena ali pristopi k oddajo v tem sistemu, ob vstopu v IS ti splošni pogoji znani in da jih v celoti sprejema.

(2) Uporabniku se ob prvi identifikaciji v IS izpišejo ti splošni pogoji uporabe, uporabnik pa mora kot pogoj za prvi vstop v sistem potrditi sprejem teh splošnih pogojev uporabe. IS hrani potrditev teh splošnih pogojev na način, da v bazi IS pri posameznem uporabniku zabeleži verzijo splošnih pogojev, ki jih je uporabnik sprejel. Šteje se, da je z vpisom potrditve splošnih pogojev v bazo uporabnik z njimi seznanjen ter jih v celoti sprejema.

(3) Če naročnik v povabilu k oddaji ponudbe ne navede drugače bo IS za posamezno povpraševanje dosegljiv preko interneta na naslovu: http://www.okvirni.si.

 

ZAVEZANOST K PONUDBI IN UPORABA PRAVA

3. člen

 

(1) IS šteje za zaprt sistem v smislu veljavnega Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. V primeru, da pravila niso določena s temi splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna pravila Zakona o javnem naročanju (in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, odvisno od vrste naročnika; v nadaljevanju je uporabljen le izraz Zakon o javnem naročanju, ki je lahko mišljen tudi v smislu drugega od naštetih zakonov) ter podzakonskih predpisov, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter pravila Obligacijskega zakonika.

(2) Komunikacije med strankami v IS potekajo izključno elektronsko in imajo z vidika veljavne zakonodaje enako veljavo kot bi bile izvedene v pisni obliki. Vsak podatek, povezan s ponudbo in poslan v informacijski sistem (pri čemer je nedvoumno kdo je pošiljatelj) šteje, kot da je lastnoročno podpisan s strani pošiljatelja.

(3) Ponudba ali katerikoli drug podatek, povezan s predložitvijo ponudbe in posredovan v IS, šteje za lastnoročno podpisano ponudbo, dano v pisni obliki in ponudnika v celoti zavezuje skladno z določili Obligacijskega zakonika, ki se nanašajo na dajanje ponudb.

(4) Do zaključka posameznega povpraševanja so podatki o posamezni ponudbi, vneseni v IS, zaupni (z izjemami, kot je določeno v teh splošnih pogojih). Vsak uporabnik lahko kadarkoli dostopa do podatkov, ki jih je vnesel v IS. Popravki in spremembe podatkov so mogoči samo pod pogoji iz teh splošnih pogojev.

 

B. POMEN IZRAZOV

4. člen

 

(1) Posamezni izrazi v splošnih pogojih uporabe IS imajo naslednji pomen:

  1. povpraševanje je definirano kot pisno povpraševanje na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma v smislu Zakona o javnem naročanju in veljavnih podzakonskih predpisih;
  2. uporabnik je vsaka stranka, ki vstopa in komunicira IS;
  3. skrbnik IS je družba, ki skrbi za nemoteno delovanje sistema in dodeljuje pravice uporabnikom;
  4. naročnik je uporabnik IS, ki generira povpraševanje in je naslovnik ponudb, ki jih predložijo ponudniki v IS;
  5. ponudnik je uporabnik IS, ki v IS za posamezno povpraševanje predloži ponudbo;
  6. začetek povpraševanja je trenutek, ko IS omogoči ponudnikom oddajo ponudb;
  7. trajanje povpraševanja je obdobje, ko je v IS mogoče oddati ponudbo;
  8. zaključek povpraševanja je trenutek, ko IS onemogoči ponudnikom oddajo ponudb;
  9. oddaja ponudbe je trenutek, ko ponudba prispe v IS.

(2) Posamezen posel se odda ponudniku ki je oddal najugodnejšo ponudbo. Merila za izbiro so praviloma določena v sklenjenem okvirnem sporazumu oziroma javnem razpisu, ki je bil podlaga za sklenitev okvirnega sporazuma. V primeru identične najugodnejše ponudbe s strani dveh ali več ponudnikov se posel odda ponudniku, ki je prvi oddal ponudbo. V primeru odstopa izbranega ponudnika ali nepopolnosti ponudbe najugodnejšega ponudnika lahko naročnik izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika, ki je podal popolno ponudbo.

(3) IS osvežuje podatke po principu časa prejema posameznega podatka (podatki, ki časovno prvi prispejo v sistem, so obdelani kot prvi itd.).

(4) Kot uraden čas, na podlagi katerega tečejo roki v posameznem povpraševanju se šteje lokalen čas, nastavljen in prikazan v IS. Čas oddaje posamezne ponudbe se presoja skladno z v IS zabeleženim časom prejema ponudbe, ki je vezan na to ponudbo.

 

C. NAČIN UPORABE IS

 

VSTOP V IS IN IZHOD IZ IS

5. člen

 

(1) Vsak uporabnik do IS dostopa preko varne povezave. Vsa komunikacija med posameznim uporabnikom in sistemom je šifrirana. Za vsako ponudbo, ki se vnese v sistem, je zabeleženo kateri uporabnik jo je vnesel ter točen datum in čas prejema ponudbe v IS.

(2) Ponudniku, ki je v sistem vnesel ponudbo, IS na njegov elektronki naslov posreduje potrdilo o točnem času prejema ponudbe in vsebino oddane ponudbe. Ne glede na to lahko ponudnik vsebino oddane ponudbe kadarkoli preveri v IS.

(3) Vsak uporabnik se v IS identificira z uporabniškim imenom in geslom. Pri ponudnikih IS po identifikaciji posreduje ponudniku na vnaprej definirano mobilno telefonsko številko enkratno geslo, ki velja samo za enkraten vstop v IS. Ob vsaki identifikaciji ponudnika v IS ta posreduje novo enkratno geslo za vstop v IS.

(4) Po prvem vstopu v sistem s prejetim geslom lahko uporabnik poljubno spreminja geslo.

(5) Kombinacija uporabniškega imena in gesla ter v primeru ponudnika še enkratnega gesla za vstop v IS enolično določa uporabnika (ponudnika, naročnika). Šteje se, da ima uporabnik, ki se identificira z ustreznim uporabniškim imenom in geslom ter enkratnim geslom za vstop v IS, zadostna pooblastila ponudnika ali naročnika, ki zadoščajo vsebini, obsegu in namenu dajanja ponudbe ali povpraševanja. Šteje se, da je ponudnik, ki se je uspešno identificiral in oddal ponudbo za posamezno povpraševanje v IS, lastnoročno podpisal tako ponudbo (ta podpis šteje za lastnoročni podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca). Enako velja za naročnika, ki je vnesel povpraševanje ali sprožil začetek povpraševanja.

(6) Vsak uporabnik mora skrbno hraniti identifikacijske elemente in jih ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru suma razkritja identifikacijskih elementov mora uporabnik nemudoma obvestiti skrbnika IS, pri čemer se mu v najkrajšem času izda nove identifikacijske elemente (storitev se mu zaračuna po veljavni tarifi, v kolikor uporabnik ne dokaže, da do razkritja ni prišlo z njegove strani – dokazno breme leži na strani uporabnika). Če uporabnik (ponudnik), zahteva izdajo novih identifikacijskih elementov zaradi suma razkritja identifikacijskih elementov v času poteka postopka oddaje ponudbe, šteje da je preklical ponudbo in posledično šteje ponudba, oddana na podlagi starih identifikacijskih elementov, za neveljavno. Če naročnik zaradi tega ne more uspešno zaključiti povpraševanja (ponudnikova ponudba do konca draženja ostane najugodnejša) in leži razlog preklica na strani ponudnika, ki je zahteval preklic, lahko naročnik odda naročilo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku, od ponudnika, ki je preklical identifikacijske elemente, pa zahteva povračilo nastalih stroškov zaradi preklica.

(7) IS uporabniku, ki pozabi geslo, na njegovo zahtevo na njegov elektronski naslov pošlje novo geslo za vstop v IS, ki ga lahko uporabnik spremeni. Morebitno spremembo elektronskega naslova kandidat sporoči skrbniku IS.

(6) Uporabnik zaključi uporabo sistema s pritiskom na ustrezen gumb v brskalniku (izhod iz sistema) tako, da se zapre in zaključi trenutna seja, ter zapiranjem brskalnika (zaradi varnosti).

 

D. UPORABA IS S STRANI NAROČNIKA

6. člen

 

(1) Naročnik v IS vnese povpraševanje na način, kot to predvideva IS. V IS se primeroma, kakor je to za posamezno povpraševanje smiselno, vnesejo: predmet povpraševanja, količine in vrsta predmeta povpraševanja, začetek, trajanje in zaključek povpraševanja, vabljene ponudnike in druge potrebne podatke za uspešno izvedbo povpraševanja. Naročnik je odgovoren za vnos vseh podatkov, ki so potrebni za uspešno realizacijo povpraševanja.

(2) IS na elektronske naslove ponudnikov, ki so vabljeni k povpraševanju, pošlje povabilo k oddaji ponudbe z glavnimi podatki o povpraševanju, na katero je ponudnik vabljen. Šteje se, da je bilo povabilo poslano in dostavljeno vabljenemu ponudniku, če elektronsko sporočilo uspešno zapusti IS. Naročnik pri oddaji povabila dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik dejansko prejel elektronsko sporočilo (ponudnik ima ob vsakem času v sistemu možnost preveriti seznam odprtih povpraševanj zanj).

(3) Naročnik lahko spreminja parametre posameznega povpraševanja do posredovanja povabila na način, kakor je to predvideno v sistemu. Od začetka povpraševanja, v času trajanja povpraševanja do zaključka povpraševanja ima naročnik na voljo zgolj podatek o tem kdo je oddal trenutno ponudbo, brez kakršnihkoli podatkov o vsebini ponudbe.

(4) V primeru, če naročnik ob povpraševanju določi, da je odpiranje ponudb javno, je takoj po zaključku povpraševanja naročniku in vsakemu ponudniku, ki je bil povabljen k oddaji ponudbe in je oddal ponudbo, v IS na voljo elektronski zapis s podatki o ponudnikih, ki so oddali ponudbo, z glavnimi podatki iz ponudbe, predvsem ponudbeno ceno. Navedeni zapis je avtomatsko generiran s strani IS in v nobenem primeru ne šteje za sprejem ponudbe s strani naročnika, oziroma njegovo izbiro.

(5) Naročnik mora sprejeti odločitev o izbiri, ki jo praviloma izdela v IS (izdati obvestilo o izbiri ali zavrniti vse ponudbe skladno z veljavno zakonodajo). IS po sprejemu odločitve na njihov elektronski naslov posreduje izbiro vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo, odločitev naročnika pa se objavi tudi v IS pri tem povpraševanju. Odločitev je namesto v elektronski obliki lahko posredovana tudi v pisni obliki.

(6) Naročnik lahko kadarkoli v času trajanja povpraševanja to prekliče, po zaključku povpraševanja pa ni zavezan izbrati najugodnejše ponudbe (možnost zavrnitve vseh ponudb skladno z veljavno zakonodajo). Vendar pa je naročnik, ki je izvajal povpraševanje, ne da bi imel namen izbrati najugodnejšega ponudnika, dolžan povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo izkazane stroške, ki so jih imeli z oddajo ponudbe.

 

E. UPORABA IS S STRANI PONUDNIKA

7. člen

 

(1) Za čas IS se upošteva lokalni čas, ki je nastavljen v IS in na vpogled uporabnikom v vsakem trenutku (izpisan je na vsakem relevantnem ekranskem zaslonu IS).

(2) Vsak ponudnik ima dostop do povpraševanj, h katerim je povabljen. Povpraševanje je za vse vabljene ponudnike odprto hkrati.

(3) Ponudnik lahko do zaključka povpraševanja odda svojo ponudbo, pri čemer pa mu vsebina ponudb drugih ponudnikov do zaključka dražbe ni znana. Oddano ponudbo lahko do zaključka povpraševanja prekliče in odda novo ponudbo. Če se povpraševanja ne prekliče ali naročnik ne zavrne vseh ponudb, se posel odda ponudniku z najugodnejšo ponudbo.

 

F. VIŠJA SILA

8. člen

 

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranke ali skrbnik IS niso mogli predvideti ter kakorkoli vplivajo na izvedbo posameznega povpraševanja.

(2) Naročnik ali skrbnik IS v primeru višje sile, takoj ko je to mogoče, na elektronski način ali drugače obvesti vse stranke. V primeru kakršnegakoli vpliva višje sile na povpraševanje se slednje razveljavi. Naročnik po prenehanju višje sile odloči ali bo povpraševanje ponovil.

(3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

 

G. NEDELOVANJE IS ALI POSAMEZNIH FUNKCIJ IS

9. člen

 

(1) Skrbnik IS skrbi za to, da bo IS deloval nemoteno. Ker gre za kompleksen IS ni mogoče v celoti izključiti možnosti napak v delovanju IS, tako v strojni kot tudi v programski opremi ali v komunikacijah. V primeru izpada IS bo skrbnik IS poskrbel za čim krajši izpad IS in se po svojih najboljših močeh potrudil v najkrajšem času vzpostaviti delujoče stanje IS.

(2) V primeru, da pride do motenja ali izpada IS v času trajanja povpraševanja naročnik primeroma presodi ali je narava izpada IS takšna, da je potrebno ponoviti povpraševanje.

(3) Skrbnik IS odgovarja za naklepno ravnanje ali hudo malomarnost, ki bi imela za posledico nedelovanje IS, skladno z veljavno zakonodajo. V drugih primerih skrbnik IS odgovarja naročniku največ do višine finančnega nadomestila za uporabo IS.

(4) Skrbnik IS ne prevzema odgovornosti za posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov) nastalo z ali iz uporabe IS.

(5) Skrbnik IS vzdržuje IS. Zaradi odprave napak in vzdrževanja IS je ta lahko podvržen občasnim načrtovanim prekinitvam delovanja, ki bodo izvedeni v času, ko se povpraševanja ne bodo izvajala (praviloma ob nedelovnikih ter v nočnem času). Uporabniki bodo o načrtovanih prekinitvah delovanja praviloma obveščeni v IS (med aktualnimi novicami) vsaj dva dni pred prekinitvijo.

(6) Skrbnik IS ali naročnik lahko za posamezno povpraševanje izključita nekatere funkcionalnosti IS. Ponudniki bodo v takem primeru v posameznem povpraševanju seznanjeni s funkcionalnostmi, ki jim bodo za posamezno povpraševanje na voljo.

 

H. KONČNE DOLOČBE

10. člen

 

(1) Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh IS. Vsakokratna sprememba splošnih pogojev začne veljati 10 dni po njihovi objavi, uporabniki pa jo potrdijo ob prvi naslednji prijavi v IS.

(2) Povpraševanja, ki so se že začela ali katerih najava je bila objavljena pred dnem objave spremembe splošnih pogojev, se izvedejo po starih splošnih pogojih uporabe IS.

(3) Podatki o posameznem povpraševanju se praviloma hranijo najmanj 3 leta od vnosa, naročnik pa jih lahko arhivira. Ne glede na to je naročnik dolžan v najkrajšem času po zaključku posameznega povpraševanja, najkasneje pa v 30. dneh od zaključka, na lasten medij shraniti zapis (dnevnik) povpraševanja z vsemi relevantnimi podatki o povpraševanju, vključno z oddanimi ponudbami in naročnikovo odločitvijo. Podatki o posameznem povpraševanju so sestavni del dokumentacije o oddanem javnem naročilu. Skrbnik IS v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov v IS.

(4) Informacijski sistem okvirni.si je last avtorja oz. nosilca materialnih avtorskih pravic, družbe Praetor d.o.o., Ljubljana. Avtor sistema ne preverja vnesenih podatkov in ne odgovarja za vsebino povpraševanj in vsebino oddanih ponudb (razen če se s posebno pogodbo s posameznim naročnikom ne dogovori drugače) - IS je avtomatiziran, zato v nobenem primeru nima vpliva na ravnanja posameznih uporabnikov IS, niti ne odgovarja za podatke, ki jih glede posameznega povpraševanja vnese uporabnik (naročnik ali ponudnik).

(5) Če ni drugače določeno specialnejša določba velja pred bolj splošno določbo. Če je vsebina določil okvirnega sporazuma v nasprotju s temi splošnimi pogoji uporabe, pa naročnik kljub temu izvede povpraševanje v tem IS, vabljeni ponudniki pa na povpraševanje pristanejo in oddajo ponudbo v IS se šteje, da se uporabniki strinjajo s temi splošnimi pogoji uporabe.

(6) Uporabniki sistema bodo skušali vse morebitne spore in nejasnosti v zvezi z uporabo tega sistema rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, o sporih iz naslova uporabe IS odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.