Sprejeti noveli ZJN-2D in ZJNVETPS-D

Dne 30. 11. 2012 sta bila v Uradnem listu RS (št. 90/2012) objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-D).

Poudarki sprememb:
- preverjanje kaznovanosti pravnih oseb in njihovih zakonitih zastopnikov za širši krog kaznivih dejanj,
- izločitev ponudbe, če ima ponudnik na dan oddaje ponudbe zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
- določitev obveznosti preverjanja neobičajno nizke ponudbe v določenih primerih,
- naročnik mora med pogajanji vnaprej pisno napovedati zadnji krog pogajanj,
- enotni informacijski sistem, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih.

7.12.2012