Ustavno sodišče je v odločbi U-I-211/11-26 razveljavilo določbe ZJN-2 in ZJNVETPS

Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 24. 05. 2012 objavilo odločbo, v kateri je v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da se druga alineja četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), in tretji odstavek 47. člena in četrti odstavek 48. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11), razveljavijo.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je druga alineja četrtega odstavka 42. člena ZJN-2, ki jo je presojalo v okviru testa razumnosti, sprejeta iz razlogov, ki so sami po sebi razumni. Dopustno je, da zakonodajalec uveljavi kot razlog razlikovanja med ponudniki to, ali so člani poslovodstva ali nadzornega organa osebe, ki so s svojim ravnanjem povzročile stečajni postopek ali druge t.i. insolvenčne postopke. Razlikovanje naročnikov na podlagi takšnega kriterija, bi bilo razumno. Ustavno sodišče pa je odločilo, da je zakonodajalec ta kriterij presegel z vzpostavitvijo neovrgljive domneve, ki se nanaša tudi na položaje, ko vzrokov za navedene insolvenčne postopke ni mogoče pripisati ravnanju posameznih oseb, četudi so bile v obdobju zadnjih dveh let pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja v položaju člana poslovodstva ali nadzornega organa ali družbenika z lastniškim deležem, večjim od 25 odstotkov. Razlogi za razlikovanje med ponudniki niso v razumni povezavi s predmetom javnega urejanja, zato za razlikovanje med njimi ni podan stvarno upravičen razlog. Izpodbijana ureditev tako ne izpolnjuje pogojev, ki jih za razlikovanje ponudnikov zahteva drugi odstavek 14. člena Ustave Republike Slovenije. 
Ustavno sodišče je ugotovilo tudi, da se izpodbijane določbe ZJNVETPS sklicujejo na drugo alinejo četrtega odstavka 42. člena ZJN-2, za katero je ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo. Izpodbijani določbi ZJNVETPS sta tako v delu, v katerem se nanašata na drugo alinejo četrtega odstavka 42. člena ZJN-2, protiustavni iz enakih razlogov, kot je protiustavna navedena določba ZJN-2. 

Več: http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/19DB612504CEC15FC1257A150032BFAD

7.6.2012