Iz aktualne prakse DKOM: Testiranje vzorcev v primeru 018-357/2011

Državna revizijska komisija je v primeru številka 018-357/2011 odločila, da je neupravičeno diskriminatorno, če naročnik testira vzorce artiklov ostalih ponudnikov, pri čemer pa ne testira vzorcev izbranega ponudnika, ker naj bi jih že poznal:

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila vlagateljeve navedbe, da je naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov, ker pri izbranem ponudniku ni testiral vzorcev v sklopu 1.
Iz predložene dokumentacije izhaja, da naročnik pri izbranem ponudniku vzorcev izdelkov iz 1. sklopa ni testiral, ker je izbrani ponudnik predložil vzorce enakih izdelkov, kot jih naročnik uporablja že sedaj. Naročnik je sicer v odločitvi o zahtevku za revizijo navedel, da je vzorce izbranega ponudnika temeljito preveril, vendar je to storil šele po sprejemu odločitve o oddaji naročila, in ugotovil, da ustrezajo vsem naročnikovim zahtevam. Državna revizijska komisija teh ugotovitev ni upoštevala, saj naročnik zanje ni predložil nobenega dokaza, prav tako pa so bile izvedene prepozno. ZJN-2 namreč v 79. in 80. členu naročniku nalaga, da mora popolnost ponudb (torej tudi njihovo primernost) ugotoviti pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila in ne po njej.  
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko v sklopu 1 ni testiral vzorcev izbranega ponudnika, kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), v skladu s katerim mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja. S tem, ko je z namenom ugotoviti primernost ponudb preveril vzorce vlagatelja in ostalih ponudnikov, ne pa tudi izbranega ponudnika, je s tem dejansko razlikoval te ponudnike od izbranega ponudnika.

Več v zadevi: 018-357/2011

23.11.2011